MACAM-MACAM NAJIS

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Najis itu ada tiga macam, yaitu : 1. Mughallazhah ( berat ) 2. Mukjaffafah (ringan ) 3. Mutawassithah (pertengahan) Najis mughallazhah ialah, najis anjing dan babi, juga keturunan ( anak ) salah satu dari keduanya. Bila anjing menjima’ kambing lalu beranak anjing maka hukumnya najis. Najis mukhaffafah iala
Posted in Artikel | Leave a comment

MENYENTUH KITAB SUCI AL-QUR ‘AN ( Bagian Kedua )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Tersebut dalam kitab ‘Al-Minhaj’ , kitab pokok dalam Madzhab Syafi’i, yang dikarang oleh Imam Nawawi ( wafat 667 H ), pada kitab shalat, begini : ( Artinya ) : ” Dan haram hukumnya bagi orang berhadast mengerjakan shalat, thawaf, memegang mashaf dan menyentuh lembaran kertasnya, begitu juga kulitn
Posted in Artikel | Leave a comment

MENYENTUH KITAB SUCI AL-QUR ‘AN ( Bagian Pertama )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Al-Qur’an itu ialah : Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat bagi beliau. Membacanya adalah ibadat. Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang berisi dan mengatur petunjuk – petunjuk dan pedoman – pedoman bagi umat bagi umat manusia dalam melayari hidup didunia
Posted in Artikel | Leave a comment

NARKOTIKA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Narkotika menurut pengertian farmakologi medis ialah obat yang dapat menghilangkan ( terutama ) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseraldan yang dapat menimbulkan efek stufor ( bengong, masih sadar tetapi harus digertak ) serta adikasi. Sedangkan menurut UU NO.9 tahun 1976, Narkotika ialah obat atau bahan obat yang te
Posted in Artikel | Comments Off on NARKOTIKA

IDDAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya baik cerai biasa atau cerai mati ( ditinggal mati ), tidak boleh langsung kawin dengan laki-laki lain, melainkan ia harus menunggu untuk sementara waktu lebih dahulu. Masa menunggu bagi wanita yang diceraikan itu disebut ‘Iddah’. Diadakan masa iddah itu dimaksudkan untuk men
Posted in Artikel | Comments Off on IDDAH

RUJUK

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Rujuk artinya kembali, dan yang dimaksud disini adalah kembali kepada ikatan pernikahan, karena rujuk bukan pernikahan baru, tetapi meneruskan pernikahan lama. Rujuk tidak memerlukan akad nikah baru karena akad nikah lama belum terputus. Allah SWT berfirman, ( Artinya ) : ” , Wanita – wanita yang ditalak he
Posted in Artikel | Comments Off on RUJUK

FIQH ( FIQIH )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Fiqh menurut bahasa berarti tahu atau paham, sedangkan menurut istilah, ialah ilmu syariat. Dan ada yang mengatakan sebagai ilmu yang menerangkan hukum – hukum syariat yang diperoleh dari dalil – dalilnya yang tafshil, terperinci. Fiqh mempunyai manfaat yang amat besar dalam mengatur ketertiban hidup didunia.
Posted in Artikel | Comments Off on FIQH ( FIQIH )

HUKUM JUDI DAN KHAMAR

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Khamar atau minuman keras adalah minuman beralkohol. Sebenarnya arti khamar adalah minuman keras yang terbuat dari perasaan anggur, namun menurut syara’, khamar adalah segala macam minuman yang memabukkan, baik yang dibuat dari anggur maupun lainnya, seperti ditegaskan dalam Hadist Nabi SAW , ( Artinya ) : Dari Nabi
Posted in Artikel | Comments Off on HUKUM JUDI DAN KHAMAR

TALAK ( PERCERAIAN )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Talak atau perceraian dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila Istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing – masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai ke
Posted in Artikel | Comments Off on TALAK ( PERCERAIAN )

QANA’AH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Qana’ah artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Qana’ah bukan berarti hidup bermalas-malas , tidak mau berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.Jusru orang yang qana’ah itu selalu gi
Posted in Artikel | Comments Off on QANA’AH